Welcome To My Blog

Muhammad Syamlawi

tweet bird

Kamis, 16 Juni 2011

YA'JUJ MA'JUJ

Diantara tanda-tanda kiamat
yang besar ( kubro ) yaitukeluarnya Ya'juj dan Ma'juj.Ya'juj dan Ma'juj adalahbangsa yang nantinya akanmuncul menjelang datangnyahari kiamat. Konon sekarangini mereka sudah ada dandipenjarakan dalam sebuahbenteng besi. Ada yangberpendapat bahwa merekasudah berhasil menerobosbenteng besi itu danmewujud sebagai bangsayang tinggal di daerah rusiadan Pecahan Uni Sovyet.Ya'juj berasal dari kataajijun yang berartibergolaknya api, sedangkanMa'juj ada yang mengartikansebagai tanah Ma'juj. Namun,apapun artinya itu Ya,juj danMa'juj bersifat membawakerusakan di muka bumi.Allah SWT telah memberikanpetunjuk bagi kita untukmengenal mereka dalamkisah Zulkarnain dalam suratal Kahfi yang artinya :...Kemudian ia berpatah balikmenurut jalan yang lain(utara). Sehingga apabila iasampai di antara duagunung, ia dapati di sisinyasatu kaumyang hampir-hampir mereka tidak dapatmemahami perkataan. erekaberkata : " Wahai Zulkarnain,Sesungguhnya kaum Ya'jujdan Ma'juj senantiasamelakukan kerusakan dibumi, oleh itu, sediakah kamimenentukan sejumlahbayaran kepadamu ( darihasil pendapatan kami )dengan syarat engkaumembina sebuah tembok diantara kami dan mereka?"Dia menjawab: ( kekuasaandan kekayaan ) yangTuhanku jadikan akumenguasainya, lebih baikdari (bayaran kamu), oleh itubantulah aku dengan tenaga( kamu beramai-ramai ) akuakan bina diantara kamudengan mereka sebuahtembok penutup yang kukuh.Bawalah kepadaku ketul-ketul besi!" Sehingga apabilaia terkumpul separastingginya menutup lapanganantara dua gunung itu, diapun perintahkan merekamembakarnya denganberkata :" Tiuplah denganalat-alat kamu!" Sehinggaapabila ia menjadikannyamerah menyala seperti api,berkatalah dia :" Bawalahtembaga cair supaya akutumpangkan atasnya." Makamereka tidak dapat memanjattembok itu, dan juga merekatidak dapat menebuknya...Dimaksudkan dalam surat itujalan ke utara adalah keutara Iran menuju Armenia, diantara du gunung yaitugungun Caucasus, kaumyang hampir-hampir tidakpernah mereka memahamiperkataan yaitu kaumarmenia.Dalam surat tersebut telahdikisahkan bahwa Zulkarnaintelah mendirikan sebuahtembok besi yang licin yangtidak bisa dipanjat untukmengurung Ya'juj Ma'jujdiantara dua gunung. Ya'jujMa'juj tidak bisa keluar daritempat itu sesuai janji AllahSWT dan akan keluarsetelah Nabi Isa as turunmembunuh Dajjal. Mengenaiciri-ciri mereka dalam haditsyaitu mereka berwajah lebarseperti tameng yangmenonjol dengan rambutmerah kecoklatan, mata sipit,dan datang dengan cepatdari tempat yang tinggi

Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Sample Text


Selamat Bergabung di blog Saya


Dalam Blog saya, anda akan menemukan beberapa pengetahuan dan hal yang menarik. salah satunya untuk melihat berita ter update dari dalam dan luarnegeri dan juga berita sport, untuk mendapatkan berita ter update anda dapat mengklik beberapa situs update news yang telah saya sediakan bagi anda semua.

ini website yang telah saya sediakan, diantaranya :
1. detik news. silakan klik disini
2. konten terbaru. Silakan klik disini
3. berita harian terkini. Silakan klik disini
4. kompas.com . Silakan klik disini
5. harian bangsa. Silakan klik disini
6. seputar ndonesia. Silakan klik disini
7. mancanegra news. Silakan klik disini
8. okizone (sport). silakan klik disini
9. detik sport. Silakan klik disini
10. berita bola (sport). silakan klik disini


10 website itu yang saya kira menyediakan berita ter update
silakan kunjungi untuk mengetahui berita teranyar di dalam negeri dan luar negeri.


atas perhatiannya saya ucapkan Terimakasihkunjungi saya di jejaring sosial lainnya
1. facebook. Silakan klik
disini
2. twitter. Silakan klik
disini
3.plurk . Silakan klik disini

Popular Posts